Uncategorized اخرین مطالب بیانیه ها

روز کورش بزرگ گرامی باد

هفتم آبان ماه، کورش بزرگ پس از فتح بابل، با صدور فرمان انسان محور به مردمان چهار گوشه ی جهان، نقطه‌ی عطفی در تاریخ بشریت پدید آورد. بیست و پنج قرن پیش، دردورانی که توحش بر زندگی انسان ها چیرگی داشت؛ پادشاه بابل در کتیبۀ نبوکد نِصردوم فرمان می دهد تا صدهزار چشم را درآوردند […]