اخبار روز شورای ملی ایران اخرین مطالب پیام ها

خطاب به مردمان جهان آزاد: با مردم ایران همسو شوید

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار تو کز محنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامت نهند آدمی سعدی در فاجعه ی آتش سوزی سینما رکس آبادان در شب هنگام ۲۸مرداد۱۳۵۷ توسط انقلابیونِ به رهبری بنیانگذاران جمهوری اسلامی، ۴۲۰ شهروند آبادان […]

اخبار روز شورای ملی ایران

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), The Evil MAFIA

The IRGC is the most vital institution of the Velayat-e Faqih (Guardianship of the Theocratic State) regime, and was created after the establishment of the Islamic Republic in Iran, mainly to weaken and replace the national armed forces, and primarily focused on Iran’s military institutions. Following the end of the Iran-Iraq war, and with the […]