اخرین مطالب اطلاعیه بیانیه ها

همبستگی ملی برای برابری جنسیتی

هم میهنان گرامی،

جنبش برابری خواهی زنان در دو قرن گذشته، برای کسب حقوق بنیادین شهروندی، در سراسر جهان پیروز جنبش های مدنی خشونت پرهیز بوده است. زنان ایران همچنین، بیش از یک سده پیش، برای دستیابی به آزادی، برابری و دمکراسی سهم چشمگیری در پیروزی جنبش مشروطیت داشتند. زنان از اندرونی به بیرون آمده و از مبارزه برای حق آموزش و تاسیس مدارس دخترانه به درجات عالی دانشگاهی و مقام های عالی دولتی دست یافتند.

زنان ایران پیش از برخی از کشورهای پیشرفته حق رای را کسب کردند، هرچند پیشرفت سریع زنان با مخالفت برخی مراجع دینی در ایران از جمله روح اله خمینی مواجه شد اما آنها پیروزمندانه پا به پای جنبش های زنان در جهان قوانین مدنی مبتنی بر حقوق بشر از جمله به قانون خانواده دست یافتند. افسوس، مسیر پیشرفت قوانین برابری جنسیتی پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران نه تنها متوقف شد که سیر قهقرایی به خود گرفت.

آنچه که با گذشت چهل وسه سال از حاکمیت دینی در ایران شاهدش بودیم، سونامی نابرابری و خشونت در همه سطوح کشور به سبب سیاست های زن ستیزانه و مردسالارانه این نظام بوده است. به گونه ای که زن را جنس دوم پنداشته و حق انتخاب پوشش و زیستن را از زنان سلب کردند. مردسالاران حکومتی با نادیده گرفتن سهم انسانی زنان در برابری و همزیستی اجتماعی، کانون خانواده را به بحران جبران ناپذیر و فراگیر گرفتار کردند.

اکنون بار دیگر شاهد برخورد خشونت بار نیروهای حکومتی با زنانی بودیم که برای هواداری تیم ورزشی خود پشت درب ورزشگاه مشهد ماندند. فراموش نکردیم که در ورزشگاه شیراز، زمین مقدس پهلوانان و ورزشکاران چوبه دار به پا کردند، فراموش نکردیم که سحر خدایاری دخترآبی برای ورود به ورزشگاه و تماشا و تشویق تیم محبوب خود دستگیر شد و در پی محکومیت خود اقدام به خودسوزی کرد و هیچ نهاد و مسئولی پاسخگو نشد.دهمچنان این رفتارهای متحجرانه از آزار و اذیت های خیابانی زنان به نام امربه معروف و نهی از منکر تا ممنوعیت برخی ورزش ها و نبود امکانات ورزشی برای زنان تا اعمال خشونت و پاشیدن اسپری فلفل بر زنان درپشت درب های ورزشگاه مشهد ادامه دارد. 

برهمگی ما، به ویژه بر مردان ایران زمین است، دست در دست دهیم و برای پایان دادن به تبعیض، نابرابری، بی عدالتی، خشونت و سرکوب علیه زنان، همسو شویم. در اعتراض به عدم ورود زنان به ورزشگاه ها، بدون حضور آزاد زنان از رفتن به ورزشگاه خودداری کنیم. از همگی ورزشکاران و بازیکنان گرامی ایران، دعوت می کنیم تا در اعتراض به عدم ورود بخشی از هوادارانتان به ورزشگاه ها از ورود به زمین و بازی خود داری کنید.

ما ایرانیان می بایست، اراده و قدرت میلیونی خود را را بکار گیریم و با گسترش مقاومت های مدنی خشونت پرهیز حاکمان ستمگر را به عقب نشینی وادار کنیم. یگانه راه برای زدایش قوانین واپسگرای جمهوری اسلامی و دستیابی به امنیت، رفاه و برابری شهروندی از راه ایجاد سامانه ای مبتنی بر حقوق بشر، دمکراسی و جدایی کامل دین از حکومت میسر می شود.  

پاینده ملت بزرگ ایران

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد