اخرین مطالب بیانیه ها

همبستگی ملی برای سلب حقانیت از نظام ولایت فقیه

ایران سرزمین مهر، شریان تمدن بشریت در بدنه کهن تاریخ و قلب پر تپش سرزمین های خاورمیانه است. جهان آزاد به ایران می نگرد، تاریخش را پاس می دارد، آیین های باستانیش را می ستاید و باورمند به فرهنگ و هنر همزیستی بین تیره و تبارها و باورهای گوناگون، که در منشور کوروش بزرگ متبلور شد، امروز سرلوحه اعلامیه جهانی حقوق بشر است و الگوی قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک برای تامین برابری شهروندی است. چشمداشت جهان از ایران، رویکرد دوستی، آشتی و حقوق بشر است.

پس از گذر چندین دهه از آغاز «دوران روشنگری و مدرنیته» در ایران معاصر، دستاوردهای جنبش مشروطه در سال ۱۳۵۷ پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، در چارچوب قانون اساسی این حکومت، که رای یا «حکم حکومتی» رهبر فراتر از قانون اساسی برای تمام ارکان حکومت «فصل الخطاب» است، زنان و دگراندیشان از حقوق شهروندی برخوردار نیستند و تنها یک فرقه خاص به رسمیت شناخته شده است، با بن بست جدی روبرو گردیده است. در طی ۴۲ سال گذشته نه تنها آزادی های سیاسی به دست نیامد بلکه آزادی های اجتماعی نیز سرکوب شد و همه زیرساخت های آموزش و پرورش، فرهنگی، اقتصادی، محیط زیستی و … به ورطه نابودی کشیده شد.

مردم ایران با سابقه بیش از یک سده مبارزه برای دستیابی به حاکمیت قانون, آزادی و حکومتی بر مبنای خواست و اراده ملی هستند. خیزش های مردمی از جمله جنبش دانشجویی، رای من کو، دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ تا برپایی اعتراضات خانواده کارگری، فرهنگی، پزشکی، بازنشستگان و مستمری بگیران، قربانیان بورس و مالباختگان و … روزانه در گوشه وکنار کشور، نمایانگر انبوهی از مطالبات انباشته شده مردم از یک سو و شرایط وخیم کنونی کشورمان از سوی دیگر است.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، با پشتیبانی از کارزار هم آوا، با همه توان خود از نیروهای سیاسی و مدنی مبارز درون کشور که در برابر ضحاک زمانه علی خامنه ای، در زندان ها و یا بیرون از زندان ها مبارزه می کنند، همسو می باشد. برهمین اساس، ما از همه  ایرانیان، به ویژه نیروهای مسلح دعوت می کنیم تا همسو با امضاکنندگان بیانیه ۱۴+۱۴، زندانیان سیاسی-عقیدتی، وکلا و همه نیروهای باورمند به ارزش های جهانشمول و تمامیت ارضی ایران، برای گسترش کارزار فراگیر و سراسری در مسیر آشتی ملی، برای « سلب حقانیت از نظام علی خامنه ای»، هم آوا شویم. 

در این شرایط حساس، نقش نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور بسیار پراهمیت است تا بتوانند خواست و اراده نیروهای درون کشور را به گوش جهانیان برسانند و در تقویت آلترناتیو درون ایران کوشا باشند.

ما ملت یگانه ایران می توانیم و می بایست به آرمان های مشروطیت همانا برابری، آزادی، رفاه، امنیت و برقراری دموکراسی پایدار در ایران دست یابیم و مشعل مشروطیت را با امید به افق روشن ایران تا جشن پیروزی بر اهریمن جاودانه روشن نگاه خواهیم داشت.

پاینده ملت بزرگ ایران

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد