Uncategorized اخرین مطالب بیانیه ها

زبان مشترک ملت یگانه ایران زبان مادری مردمان ایران

۸ ماه اسفند ۱۳۹۷

۲۷ فوریه ۲۰۱۹

ایران یکی از کشورهای کهن تاریخ بشریت است که دارای ایستارها، آیین ها، ادیان، زبان ها/گویش ها وهویت‌های قومی گوناگون است.

در چهاردهه حکمرانی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، تمرکز قدرت در اختیار گروهی خاص به تعریف قانون اساسی آن حکومت، نه تنها به رشد و پرورش گوناگونی فرهنگ های بومی مردمان ایران توجهی نشد که همواره شاهد تمایزات غیرانسانی و نقض حقوق شهروندی ایرانیان از تیره و تبارهای گوناگون و تضعیف همگونی فرهنگی بوده ایم. در دوره های مختلف، ممنوعیت یا تضعیف زبان و گویش های محلی یکی از صدها بی عدالتی حکومتی بوده است.

شوربختانه، برخی کنشگران سیاسی، ناسازگار با نظام جمهوری اسلامی، در طی چهل سال حکومت جهل و حذف، آگاهانه و یا نا آگاهانه به طرح مسائلی همچنان «آموزش به زبان مادری» به جای «آموزش زبان مادری» می پردازند که بدون تردید، تنازعات را تقویت می کند. نمی توان ایرانی را تصور کرد که مردمانش به زبان مشترک با هم گفتمان نداشته باشند. فرزند خراسان نتواند برای ادامه تحصیل به خطه خوزستان برود و یا فرزند بلوچ به خطه سبز گیلان برای تقویت حرفه ای خود کوچ کند. ایران قدرتمند نیازمند شهروندان آگاه و آموزش دیده است.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد یاداور می شود، زبان مشترک ملت یگانه ایران، زبان نظامی گنجوی از آذربایجان، مولانا از بلخ تا قونیه، حافظ و سعدی از فارس، خیام، نیشابور و ابوالقاسم فردوسی از خراسان، یعقوب لیث از سیستان و بلوچستان، کاوه آهنگر از کردستان، سردار مریم بختیاری از سرزمین بختیاری، آلنوش طریان ارمنی تبار، سیمین بهبهانی از خوزستان، همانا زبان فارسی است. زبان مشترک و رسمی که پیوند تاریخ هزاران ساله بین مردمان ایران است.

همه عالم تن است و ایران دل        نیست گوینده زین قیاس خجل

چون که ایران دل زمین باشد        دل ز تن به بود یقین باشد

افزون بر زبان مشترک و رسمی کشور، هر تیره و تباری دارای زبان/گویش های گوناگون هستند.  زبان/گویش مادری، پیوند سروده های مادر به هنگام بارداری با کودک خود است و جنین در زمان بارداری، به آهنگ مادر نخستین هجاها و واژه ها را دریافت می‌کند.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، مستند بر منشور سیاسی اش براین باور است که تمزکززدایی، مشارکت ملی را در سطح کشوری فراهم می کند و قدرت در اختیار یک گروه خاص قرار نمی گیرد. در چنین ساختاری دولت موظف است، برای هر شهروند ایرانی از مرکز تا کرانه های کشوری، امکانات آموختن زبان مادری را فراهم آورد. آزادی و تامین بودجه رسانه، انتشارات و تقویت ایستار و فرهنگ های ایرانی به زبان/گویش محلی از دیگر مسئولیت های دولت است. گسترش و توسعه فرهنگ بومی هر استان، هویت شهروندی را در همگونی ملی تقویت می کند و به فرهنگ و هنر کشور ارزش می افزاید.

چنین چشم انداز سیاسی برای تقویت همگونی فرهنگی، وابستگی های عامل خاک را کاهش می دهد، میهن دوستی و حس مشترک هم میهن دوستی را تقویت می کند و از فرار مغزها، مهاجرت های بی رویه و رشد درگیری های ناشی از نزاع های فرهنگی و مذهبی جلوگیری می کند.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، یاداور می شود جاری سازی دموکراسی پویا در ساختار یک حکومت دمکراتیک و سکولار در آینده ایران، نیازمند شهروندان و رهبران مدافع ارزش‌ها، رویه ها و فرایندهای دموکراتیک است. ریشه های فرهنگی و تاریخی ایران را می بایست تقویت کرد تا شهروندان ایرانی، به جای تن دادن به مهاجرت اجباری از سرزمین مادری خود، به فرهنگ و خاک خود، تعلق و وابستگی داشته باشند و در راه آزادی و سربلندی ملت یگانه ایران تلاش کنند.

پاینده ایران و ملت بزرگ ایران

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد