Uncategorized اخرین مطالب بیانیه ها

خرمشهر تنها نیست

دهم تیرماه

خونین شهرش خواندند پس از زخم هایی که درنده خویی و زیاده طلبی‌های حاکمین وقت دو کشور بر چهره اش نشاندند. کوچه پس کوچه‌هایش شد رنگین از خون سرخ فرزندانش و پس از گذری دردناک از آن برهه، اهالی‌اش دوباره بازگشتند و با آب چشم، خون از رخ شهر بشستند و بر دل نهادند سرخی‌اش را که اینبار با دلی پر خون انتظار خرمی دوباره‌اش را بکشند و آبادان که همیشه آباد بود و آبادان ماند حتی با تنی پر از جای گلوله و ترکش. قلم نای آن ندارد که بسراید مرثیه مردم صبور و نجیب این دو شهر را، نای آن ندارد که واگویه کند افسوس و انتظاری که لانه کرده در چشمان کودکی که شنیده است از آبادانی و خرمی شهرش ولی هیچ در مقابلش نیست جز سیاهی و تباهی و عطش سوزان گرمای ۵۰ درجه خوزستان، انگار که دیگران برایش افسانه‌ای می‌پردازند از سالیانی نه چندان دور شهر پریانی که رفاه و آزادی و تمدن و انسانیت در آن الگو و نمونه‌ای بوده است در ایران و منطقه خاورمیانه.

مردم آبادان و خرمشهر نشسته بر گلوگاه نفتی جمهوری اسلامی، این روزها در اعتراض به حداقل نیاز بشری که هوایی برای تنفس است و آبی برای نوشیدن در خیابانها بسر می‌برند. همگان مطلع هستند از شدت محرومیت حاکم بر این دو شهر، مردمی که زمانی سطح انتظارات شان بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ مابین ایران و عراق بود و هم اینک حتی از حداقل ها هم محروم شده‌اند. پایین آمدن سقف انتظارات از اولین عوارضی است که هر جامعه ای در مقابل نظامی دیکتاتور و تمامیت خواه می بایست متقبل شود. اما هموطنان ما در خوزستان و بویژه دو شهر آبادان و خرمشهر هم اکنون بپا خواسته اند بجهت مطالبه حقوق شان و این وظیفه ایست بر سایر هموطنان که حمایت و پشتیبانی کنند از مردم بشدت مظلوم این خطه از سرزمین عزیزمان ایران.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد براین باور است که برای دستیابی به حقوق اساسی خود نیازمند همبستگی و پشتیبانی از یکدیگر هستیم. حمایت از مردم خرمشهر و آبادان بردوش همه ماست. احساس مسولیت نیاز است تا زمان از دست نشده است. سخن اینجا این نیست که هموطنی ساکن مشهد است و یا اصفهان و یا تبریز و تهران، تفاوتی نمی کند، محرومیت گسترده تر می‌شود و در صورت تامل و گذران وقت، دیر نیست که اعتراض برای تامین نیازهای حداقلی زندگی، شامل عموم مردم کشور شود. با همبستگی ملی و یک صدا کردن همه اعتراض ها قدرت را از نظام منفور و فاسد جمهوری اسلامی بگیریم تا بتوانیم به امنیت و رفاه و اقتصاد سالم برسیم.

پاینده ایران

«شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد»