اخرین مطالب بیانیه ها

ایران در اندوه کازرون است

بیست و هفتم اردیبهشت ماه

هر دم از گوشه و کنار ایران، فریاد دادخواهی بلند است. جمهوری اسلامی سراپا فاسد، هزاران میلیارد دلار در برون از مرزهای ایران برای گسترش حاکمیت خود بر سرزمین ام القرا حیف و میل کرده است. دزدسالارانی که از ثروت و اموال ملت ستمدیده ایران برای بقای نظام خود، هزینه آتش و خون در سوریه و عراق و یمن کرده اند و همچنان اندوه غزه و لبنان را بر دل دارند.

اکنون جمهوری اسلامی به پایان عمر نظام خود، نزدیک شده است. در هیاهوی منطقه و جهان، شکست های سنگین پی در پی از جمله شکست نظامی در سوریه، شکست دیپلماتیک در رابطه با برجام و شکست سیاسی در عراق را متحمل شده است. بختک شکست بزرگ بر سینه حاکمان فاسد سنگینی می کند و  از وحشت فرارسیدن پایان عمر نظام خود، با گلوله های جنگی به جان ملت ایران افتاده است و در پاسخ به دادخواهی شهروندان کازرونی، از هیچ فرومایگی و پستی دریغ نکردند.

 حکومتی که به نام خدا و دین، قدرت مطلقه را به دست گرفته و مدعی سردمدار مذهب شیعه در جهان است. در حالی که مسلمانان جهان، رمضان را با عبادت و شادی شروع کردند، حاکمان مسلمان پیشه جمهوری اسلامی، ایرانی کشی می کنند و مردم بی پناه و ستمدیده را با توحش سرکوب می کنند. این است حکومت عدل الهی که به نام خدا و آن نیروی برتر، بر مردم ستم می کند.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به رگبار بستن شهروندان گرانمایه کازرونی را محکوم می کند و از همگان می خواهد با قدرت و اراده ای ملی، هم صدای شهروندان کازرونی باشیم.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به همه نیروهای مسلح یادآور می شود که شما سوگند یاد کردید تا پاسداران ایران و ملت ایران باشید. شما می بایست پاسدار ملت ایران از دشمنان آنها باشید. به مردم بپیوندید و از فرزندان ایران در برابر دشمنان ایران پاسداری کنید.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، از جامعه جهانی می خواهد تا بر شروط معاهده برجام برای عدم پشتیبانی غرب از زوال نظام در ایران پافشاری نکند و به خواست ملت ایران برای دگردیسی و گذر از حکومت اسلامی فاسد به حکومتی مردم سالار، شفاف و ملی سر تعظیم فرو آورد.  ملت ایران نظاره گر جهان است.

هم میهنان گرامی، ایران آبستن دگردیسی بزرگ است. برما مردم ایران است که از هر جناح و باوری که باشیم، با همبستگی ملی، به رسته خروش و اعتراضات مردمی بپیوندیم و مقامات جمهوری اسلامی را وادار کنیم تا پایان حکومت و گذار را به شکل مسالمت آمیز بپذیرند.

« زنده باد کازرون » 

پاینده ایران و ایرانیان

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد