Uncategorized اخرین مطالب بیانیه ها

تاریخ ما هویت ماست

چهارم اردیبهشت

در خبرهای پیرامون عملیات عمرانی گسترش مقبره شاه عبدالعظیم یکی اژ مقامات جمهوری اسلامی گفته است که جسدی مومیایی شده یافت شده که احتمالا متعلق به رضا شاه پهلوی است. در این حین، برخی از شهروندان در حال انتشار تصاویری از این جسد مومیایی هستند. خبری که قلب ایران را به لرزه درآورده است. چنین اخبار زشت و غیرانسانی که در رسانه های بین المللی به همه زبان ها در حال انتشار است، شرمی بزرگ بر ما مردم ایران است.

جمهوری اسلامی، در طی چهاردهه گذشته به نام خدا و دین، قدرت مطلقه را به دست گرفته و مدعی سردمدار مذهب شیعه در جهان است. در حالی که، همۀ علمای شیعه بر حکم به «حرمتِ نبش قبرِ  تاکید کرده اند»، مسئولین حکومتی، احکام شیعه را شکسته و نه تنها به زندگان که به مردگان نیز بی حرمتی کرده اند. هم میهنان ما را به قتل رساندند و خاوران برگه سیاهی در تاریخ کشورمان رقم زدند. در شرایط به دور از شئون اسلامی گورستان های پیروان بهاییان را تخریب کردند و حرمت ایرانیان را خدشه دار کردند.

هم میهنان گرامی،

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد از همگان می خواهد با حضور گسترده خود در آستان “حرم عبدالعظیم حسنی” واقع در شهر ری حضور به هم رسانده و پیگیر این جریان باشید. هم میهنان، نگذاریم پیگر مردی که عاشقانه و صادقانه، کشوری با چندین نام، پاره پاره و ویرانه را تحویل گرفت و پس از شانزده سال خدمت، در هنگامه ترک دیار، کشوری یکپارچه، مدرن با نهادهای مدنی قوی برای ملت ایران به جای گذاشت، امروز غریبانه از او سخن گویند و تصاویری به دور از هرگونه شئون انسانی منتشر کنند.

برما مردم ایران است که از هر جناح و باوری که باشیم، مقامات جمهوری اسلامی را وادار کنیم تا پیکر این مرد بزرگ که به تاریخ ایران متعلق است را آنگونه که شایسته نام و روح رضا شاه بزرگ است در مزاری شایسته در میهنمان ایران به خاک بسپاریم.

 

توفان تویتری #تاریخ #رضاشاه #میراث_فرهنگی

«رضاشاه روحت شاد» 

پاینده ایران

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد