Uncategorized اخرین مطالب پیام ها

سیزدهم فروردین ماه، روز طبیعت

سیزدهم فروردین ماه، روز طبیعت؛ روز سیزده به در و دشت می رویم، سبزه ها را گره می زنیم و با طبیعت پیمان دوباره می بندیم تا زیست بوم سرزمینمان را از چنگال اهریمن برهانیم.