اخرین مطالب بیانیه ها

هفدهم دی ماه، روز کشف حجاب

در دورانی که بشر در حال فضا نوردی و ایجاد ایستگاه های فضایی در سراسر کهکشان راه شیری است، تکنولوژی پیشرفته سرعت گذر زمان را چندین برابر کرده است، رهبران حکومت جمهوری اسلامی ایران، اعتراضات خیابانی مردم ستمدیده و رنجدیده از فساد حکومتی را “اغتشاشگر” می نامند و اینچنین در بی نهایت ترین رفتارهای دون انسانی، آنان را سرکوب و با برخوردهای شدید امنیتی ایجاد فضای ترس و حشت می کند. در دورانی فاسدین جمهوری اسلامی همچنان بر پوشش اختیاری و احترام به نیمی از جمعیت کشورمان، زنان، حکمرانی می کنند و خشونت را برعلیه زنان در همه ابعاد توسعه می دهند، زنان حق طلب ایران همچنان برای به دست آوردن حقوق از دست داده خود ایستادگی می کنند تا از پسرفت به دوران آپارتاید جنسیتی قاجار، آن زمان که تاج السلطنه، دختر ناصر الدین شاه، با جادوی قلم، زندگی روزمره زنان ایران را در سال ١٢٨۴، اینچنین توصیف کرده برون آییم:

“زنان حقوق طلب اروپا، نظری هم به گوشه ی ایران افکنید و ببینید در خانه هایی که دیوارهایش از سه تا پنج ذرع ارتفاع دارد مخلوقاتی سر و دست شکسته، بعضی با رنگهای زرد و پریده، برخی گرسنه، برخی برهنه، قسمتی در تمام شبانه روز منتظر و گریه کننده در زنجیر اسارت بسر برند. زندگی زنان ایران یا به رنگ سیاه است یا سفید. یا پرده سیاه تن کنند و به هیکل موحش عزا در آیند یا کفن های سفید پوشند و از دنیا رخت بر بندند. من یکی از این زنهای بدبخت هستم و آن کفن سفید را ترجیح به این هیکل موحش می دهم. زیرا در مقابل این زندگانی تاریک، مرگ روز سفید ماست”

سالگرد فرمان کشف حجاب در هفدهم دی ماه توسط رضا شاه پهلوی، به یکی از مناقشه برانگیزترین واقعه های تاریخ معاصر ایران تبدیل شده است. قانونی که به راستی حاصل یک تصمیم  یک روزه نبوده است، و قبل از تصویب این قانون، کنشگران حقوق زن، روشنفکران و شاعران، برای لغو آن تلاش ها و فدارکاری های بسیار کرده بودند. بدون شک کشف حجاب در آن دوران با معیارهای امروز دنیای متمدن از طریق توسل به قانون برای ممنوعیت حجاب قابل انتقاد است. ولیکن واقعیت تلخ آن دوران و شکست دیوارهای بلند اندرونی که زندانی برای زنان محسوب می شد، پیامد حضور و مشارکت زنان را در جامعه در همه زمینه ها با خود به همراه داشت.

سال ها از این واقعه می گذرد، و علی رغم اینکه زنان ایرانی پیشرفت چشمگیری داشته اند، اما شاهد آن هستیم که در چهاردهه گذشته حقوق زنان در ایران به شکل تاسف باری زیر پا گذارده شده است.

شورای ملی ایرن برای انتخابات آزاد، براین باور است که انتخاب نوع پوشش بانوان، باید کاملا اختیاری باشد. گردآفرید های امروز ایران نقش کلیدی را در از بین بردن آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی و برای برقراری جنسیتی و درنهایت برقراری شهروندی ایفا خواهند کرد و تاریخ ساز این مرز و بوم خواهند شد.

زنی بود بر سان گرد سوار   همیشه به جنگ اندرون نامدار
کجا نام او بود گردآفرید   که چون او به جنگ اندرون کس ندید

پاینده ایران و ایرانیان

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد