Uncategorized اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران: محکومیت حکومت جمهوری اسلامی در ترویج یهودی ستیزی و حمله به نیایشگاه حاداش و کاشی در شیراز

در شامگاه یکشنبه، گروهی ناشناخته به دو کنیسه «حاداش» و «کاشی» در محله قدیمی یهودیان شیراز حمله کرده و دو تورات مقدس دعا و سِفرهای مقدس را پاره کرده و در توالت های نیایشگاه ریخته اند. از انجایی که نیروهای انتظامی وقضایی جمهوری اسلامی در برابر این رفتار شرم آور ضدانسانی سکوت کرده اند و از سوی دیگر اجازه صحبت به شهروندان یهودی در رسانه ها را نمی دهند.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد هرگونه رفتار یهودستیزانه را محکوم می کند و یادآور می شود که ایران، سرزمین مهرومیترا در گذرهزاران ساله تمدن بشریت همواره سرزمین صلح و بشردوستی بوده است. شهروندان ایرانی ـ یهودی از دیربازدر سرزمین ایران با احترام به دیگر باورها در صلح و آرامش در ترویج ایرانیت و فرهنگ ایرانی کوشا بوده اند و هر ایرانی از هررنگ، باور و تیره و تباری که باشدمی بایست با دیگری برابر بوده و از حقوق و امنیت جانی، روحی و مالی برابر برخوردار باشد. این مهم نقش اساسی و محوری دولت است. متاسفانه، سیاست های به آتش کشیدن پرچم کشورها، توهین به دیگری و انکار فجایع بشری همچنان « هولوکاست و انکار کشتار یهودیان در زمان جنگ جهانی دوم»، تحریف تاریخ، یهودی ستیزی و ایجاد بحران در ذات این حکومت ضد بشری نهادینه شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ماهیت نژاد پرستانه و تبعیض گذار بشری این رژیم به شفافیت دیده می شود.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، چنین رفتار ضدانسانی و سکوت و عملکرد یهودستیزانه جمهوری اسلامی را محکوم می کند و بار دیگر توجه جامعه جهانی را به لزوم برگزاری یک انتخابات آزاد در ایران جلب می نماید. مابراین باوریم که جهان آزاد و منطقه خاورمیانه پس از استقرار یک حکومت س

کولار دمکرات در ایران، از سرطان کشنده جمهوری اسلامی رهایی خواهند یافت و ثبات و صلح جهانی به برقراری صلح و آسایش برای ملت ایران رابطه تنگاتنگ دارد.

 

پاینده ایران و ایرانیان

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد