اخرین مطالب بیانیه ها

هفتم آبان، روز کورش، نماد صلح ایران زمین برهمگان شاد باد

کورش نماد صلح است، رژیم نماد ظلم است
کورش ایران زمین ، نماد صلح زمین
آپارتاید، اختلاس، چپاول، حیا کن ، کشورم را رها کن
  انتخابات آزاد می خواییم، سرزمین آزاد می خواییم
 
انتخابات آزاد، آرمان ملی ماست
 
زندانی سیاسی ، آزاد باید گردد