Uncategorized

بخش دهم

بخش  دهم

اصلاح اساسنامه، منشور

وآیین نامه های بخش های شورای ملی ایران

 

ماده بیست و هفت:

۱. برای اصلاح اساسنامه “کمیته اساسنامه وآیین نامه” تشکیل می شود که سه تن از هموندان آن از شورای عالی وسه تن از دفتر سیاسی می باشند. اعضای کمیته یک نفر را به عنوان مسوول از میان خود بر می گزینند.

۲. اساسنامه اصلاح شده بایستی دست کم پانزده روز پیش از برگزاری مجمع عمومی یا مجمع عمومی فوق العاده، توسط کمیته اصلاح اساسنامه وآیین نامه در اختیار دفتر سیاسی ودبیرخانه گذاشته شود.

۳. دبیرخانه، اساسنامه اصلاح شده را دستکم هشت روز پیش از برگزاری نشست مجمع عمومی ویا مجمع عمومی فوق العاده، برای هموندان   مجمع عمومی می فرستد.

۴. در صورت تشکیل مجمع عمومی عادی، هموندان این مجمع، یک هفته فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را برای تغییر اساسنامه ارایه نمایند.

۵. در صورت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، هموندان این مجمع، چهل وهشت ساعت فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را برای تغییر اساسنامه ارایه نمایند.

۶. پس از دریافت پیشنهادات، کمیته اساسنامه وآیین نامه، اساسنامه پیشنهادی را تنظیم ودو روز پیش از تشکیل مجمع عمومی برای ارائه وتصویب در مجمع عمومی، در اختیار دبیرخانه قرار می دهد.

۷. اساسنامه پیشنهادی با اکثریت ساده آرا حاضران به تصویب مجمع عمومی یا مجمع عمومی فوق العاده می رسند.

 

ماده بیست و هشت:

پیشنهاد اصلاح بند یا بندهایی از منشور شورای ملی ایران تنها توسط دفترسیاسی وشورای عالی با اکثریت آراء در مجمع عمومی مطرح وبه تصویب اکثریت آرای هموندان می رسد.

 

ماده بیست و نه:

اصلاحات آیین نامه ها توسط کمیته اساسنامه وآیین نامه انجام می گیرد وبا اکثریت آرای دفترسیاسی وشورای عالی به تصویب می رسد.

ماده سی:

این اساسنامه، از یک پیشگفتار، یازده بخش، و سی و چهار ماده تشکیل شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید