اخرین مطالب بیانیه ها

به پاس سالگرد مشروطیت « تبلور روزگار روشنگری در ایران»

جنبش مشروطه خواهی از برجسته ترین فصل های درخشان تاریخ پرفراز و نشیب ایران است. مجموعه رویدادهایی که به انتقال قدرت مطلقه به ملت و تشکیل مجلس شورای ملی در ایران منجر شد. از یک سو، به دنبال تاسیس «عدالتخانه» به ابتکار شماری از روشنفکران در اوایل قرن بیستم، امنیت جان و مال مردم تامین شد. از سوی دیگر، با اوجگیری خواست های اساسی نیروهای محرکه اجتماعی برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، در  امرداد ماه ۱۲۸۵، فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه به تاریخ ۱۴ امرداد ۱۲۸۵ امضا شد و در دوره محمدعلی شاه قاجار مجلس اول شورای ملی تشکیل و نخستین قانون اساسی ایران تصویب گردید.

به روایت از احمد کسروی در کتاب انقلاب مشروطه : « در زمان قاجار، ایران بسیار ناتوان گردید و از بزرگی و جایگاه و آوازه آن بسیار کاسته شد و انگیزه این بیش از همه یک چیز بود و آن اینکه جهان دیگر شده و کشورها به تکان آمده، ولی ایران به همان حال پیشین خود بازمی‌ماند. اینان خود کاری نمی‌کردند و دیگران را هم نمی‌گذاردند…»

مشروطیت چرخش تاریخی اساسی در نقش دولت، تقسیم قدرت و تعدد قوا و به ویژه تحولات در زمینه های آموزشی و فرهنگی به شمار می رود. پنج سال پس از انقلاب مشروطیت، آموزش اجباری در قانون اساسی معارف به سال ۱۲۹۰ به تصویب رسید و چهارسال بعد نظارت دولت بر ساختار آموزش و پرورش به صورت یک اصل متمم وارد قانون اساسی شد. اینچنین زمینه های روشنفکری در نخستین قانون اساسی کشورمان متبلور شد. روزنامه نگاران و نویسندگان، گردهمایی های مدنی سازماندهی شده، انجمن ها، سازمان های مدنی، جنبش حقوق زنان و نفوذ گفتمان دگراندیشی در افکار عمومی پی ریزی شد. برهمین اساس، بنیاد اندیشه ـ constitutional ـ به مفهوم « مشروط به قانون» در مقابل ـ absolute  ـ به مفهوم « قدرت مطلقه» در ایران شکل گرفت. پس از این دوره، فرایند سیاسی کشور زمینه گسترش نواندیشی، تجدد و روند مدرنیزاسیون را پدید آورد.

شایان یادآوری است که به رغم تلاش بی شائبه جنبش زنان در پیروزی شکوهمند مشروطیت در ایران، در قانون اساسی که اصل برابری همه شهروندان در محوریت آن بود، زنان همچنان به حکم شرع توسط طلاب از حق رای و شرکت در انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم ماندند. هرچند که از آغاز دوران مشروطیت و در دوران رضا شاه بزرگ تلاش های بسیاری برای خروج زنان از اندرونی و مشارکت زنان در همه زمینه ها ایجاد شد. لیک جامعه روحانیت به فرمان آیت الله کاشانی و آیت الله سید حسن مدرس در دوره های مختلف در برابر کنشگران حقوق زنان و نمایندگانی که خواهان اعطای حق رای به زنان بودند از جمله سردار مریم بی بی بختیاری، صدیقه دولت‌آبادی، بانو امیر صحی ماه‌سلطان، محترم اسکندر، میرزاده عشقی، ملک‌الشعرا بهار، ایرج میرزا، محمدتقی وکیل‌الرعایا و محمدعلی فروغی … مانع تصویب این قانون شدند. درنهایت در سال ۱۳۴۱ در دوران محمدرضا شاه پهلوی لایحه حق رای به زنان توسط دولت اسدالله علم به تصویب رسید. پس از تصویب این قانون باردیگر روحانیت به سرکردگی روح الله خمینی در قم شورش کردند که با شکست مواجه شد. زین پس زنان در اوج شکوفایی ایران در زمینه های اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی همچنان مردان ایرانی پا به عرصه گذاشتند.

 پس از گذر چندین دهه از آغاز «دوران روشنگری و مدرنیته» در ایران، دستاوردهای جنبش مشروطه در سال ۱۳۵۷ پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، در چارچوب قانون اساسی این حکومت، که رای یا «حکم حکومتی» رهبر فراتر از قانون اساسی برای تمام ارکان حکومت «فصل الخطاب» است، زنان جنس دوم خوانده می شوند و تنها یک فرقه خاص به رسمیت شناخته شده است، به بن بست جدی روبرو گردیده است. در طی ۳۸ سال گذشته نه تنها آزادی های سیاسی به دست نیامد بلکه آزادی های اجتماعی نیز سرکوب شد و همه زیرساخت های آموزش و پرورش، فرهنگی، اقتصادی، محیط زیستی و … به ورطه نابودی کشیده شد.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد در آستانه سالگرد مشروطیت، تلاش و جان فشانی های زنان و مردان آزادیخواه ایرانزمین را برای دستیابی به حاکمیت قانون و برابری شهروندی پاس می دارد. ما ملت ایران می توانیم و می بایست به آرمان های مشروطیت همانا برابری، آزادی، رفاه، امنیت و برقراری دمکراسی پایدار در ایران دست یابیم و برماست تا مشعل مشروطیت را تا جشن پیروزی بر اهریمن جاودانه روشن نگاه بداریم.

 

پاینده ملت بزرگ ایران

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد