اخرین مطالب بیانیه ها

همبستگی ملی در برابر جمهوری آپارتاید اسلامی

جمهوری اسلامی، دگربار در برگزاری نمایش انتخاباتی دولت دوازدهم خود، نشان داد که اقشار گوناگون جامعه ایران، همچنان بهایی، سنی، یارسانی، یهودی، زرتشتی، مسیحی، خداناباور، جامعه زنان، دگرباشان و دگراندیشان به طور سیستماتیک از نامزد شدن برای مدیریت سرنوشت کشور خود محروم هستند. چراکه انتخابات در چارچوب جمهوری اسلامی، تنها از آن فرقه باورمند به ولایت فقیه و ابزاری برای حفظ مصلحت نظام و بقای حکومت دیکتاتوری دینی و مافیایی می باشد.

اکنون زمان آن فرا رسیده است تا با همبستگی، مقاومت های مدنی به دور از خشونت را قوی تر از هر زمانی به پیش ببریم و این حکومت را به عقب نشینی برای انحلال قانون اساسی کنونی وادار کنیم. هدف محوری ما، ایجاد فضای سالم برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه برای گزینش مجلس موسسان از نمایندگان همه مردم ایران به منظور تدوین و تعیین قانون اساسی نوین کشور مبتنی بر گیتی گرایی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، از همه هم میهنان، چه آنها که از مشارکت در انتصخابات امتناع کردند و چه آنها که با امید برای تغییر به پای صندوق های رای رفتند، دعوت می کند، برای دستیابی به خواست «همه گیر» و نه تنها مطالبات «تک جناحی»، ایستادگی کرده و برای دستیابی به آرمان های ملی به ویژه:

  • آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی،
  • برابری جنسیتی در همه عرصه ها،
  • پایان دادن به مافیای اختلاس و رانت خواری و برقراری اقتصاد آزاد و سالم،
  • آزادی تشکل، فعالیت و بیان برای احزاب سیاسی، سندیکاها و رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات
  • پایان دادن به وضعیت نابسامان محیط زیست به ویژه آلودگی هوا، بی آبی، نابودی خاک و پوشش گیاهی و حقوق حیوانات،

با ایجاد روحیه دگرخواهی، کنشگر در صحنه باشیم. تنها راه دستیابی و برقراری چنین اصولی در کشورمان نه با وعده که تنها با درج آن در قانون اساسی و دگردیسی ساختار حکومتی میسر می شود.

در شرایطی که ثروت ملت ایران در راه پشتیبانی های مالی و نظامی از گروه های تروریستی حیف و میل می شود، از آنها که به منافع ملت می اندیشند دعوت به همبستگی در عمل می کنیم. امروز، تنها ملت ایران است که می تواند با اراده ملی خود و نه در پراکندگی و چند جناحی شدن از رویداد هرگونه بحران، خشونت و هرج و مرج جلوگیری کند.

برقرار باد ملت ایران

رضا پهلوی

ریاست شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد