اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران – آگاهی از فعالیتهای کیته محلی شورای ملی در سیدنی استرالیا

برنامه شورای ملی ایران – آگاهی از فعالیتهای کیته محلی شورای ملی در سیدنی استرالیا
میهمان برنامه :
رضا شیلسر هموند شورای عالی

برنامه شورای ملی ایران – آگاهی از فعالیتهای کیته محلی شورای ملی در سیدنی استرالیا from افق ایران on Vimeo.