اخرین مطالب گفتگو

برنامه هفتگی شوری ملی ایران – همه باهم برای آزادی

میهمان برنامه :گلرخ ابراهیمی ایرائی
همسر آرش صادقی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی

در هفته اى كه گذشت شاهزاده رضا پهلوى رياست محترم شوراى ملى ايران در نامه اى خطاب به مقامها بين اللملى وشركت كنندگان در مجمع سازمان ملل متحد ، از آنها خواست تا به وضعيت حقوق بشر و بخصوص وضعيت زندانيان سياسى عقيدتى در كشورمون ايران توجه بيشترى نشان داده تا حتى از آنها خواست به كارزار همه با هم براى آزادى بپيوندند

برنامه شوری ملی ایران – همه باهم برای آزادی from افق ایران on Vimeo.