اخرین مطالب گفتگو

زمان انتخاب – دشمنان تمامیت ارضی ایران: مثلث جمهوری اسلامی، عربستان وروسیه

زمان انتخاب – دشمنان تمامیت ارضی ایران: مثلث جمهوری اسلامی، عربستان وروسیه
میهمانان برنامه
استاد منوچهریزدی سخنگوی حزب پان ایرانیست ایران
رضا پیرزاده رئیس دفتر سیاسی شاهزاده رضا پهلوی و عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران

زمان انتخاب – دشمنان تمامیت ارضی ایران: مثلث جمهوری اسلامی، عربستان و روسیه from افق ایران on Vimeo.