اخرین مطالب گفتگو

ویژه برنامه شورای ملی ایران -نقض حقوق بشرتوسط جمهورى اسلامى در ايران

كميته محلى شوراى ملى ايران در تورنتو ، پس از برگزاری نمايشگاه نقض حقوق بشر بنام ٢٠ تن از هزاران زندانى و قربانى راه آزادى كه در شهردارى تورنتو برگزار شد، باری دیگر نمايشگاهی با وسعت بيشتر در پارلمان انتاريو در شهر تورنتو برگزار کردکه با استقبال بسيار خوبی هم روبرو گشت.

در این برنامه از چند تن از هموندان كميته محلى شوراى ملى ايران در تورنتو دعوت بعمل آورده شد تا از این فعالیتهای حقوق بشری آگاهی یابیم

میهمانان
دکتر فرخ دیلمی روانشناس-مشاور شورای ملی ایران در کمیسیون گذار
حمید قهرمانی هموند شورای ملی ایران

ویژه برنامه شورای ملی ایران -نقض حقوق بشرتوسط جمهورى اسلامى در ايران from افق ایران on Vimeo.