اخرین مطالب اطلاعیه

آگهی: اطلاعات تماس کمیته های محلی

آگهی نامه
به آگاهی می رساند که شورای ملی ایران در کشور ترکیه، کمیته محلی یا
نماینده ای ندارد.

تلفن و نشانی پستی دفتر مرکزی شورای ملی ایران در پاریس، و همچنین
نشانی و تلفن کمیته های محلی در کانادا، استرالیا و انگلیس، در سایت
شورای ملی ایران موجود است.

برای تماس با شورای ملی ایران، با ایمیل دبیرخانه شورای ملی ایران تماس
حاصل نمایید

contact@irannc.org

سو استفاده از نام شورای ملی ایران