اخرین مطالب نامه ها

نامه ریاست شورای ملی ایران: موضوع: درخواست آزادی فوری امید کوکبی از زندان،

PDF

عالیجناب بانکی مون،
دبیرکل سازمان ملل متحد،

موضوع: درخواست آزادی فوری امید کوکبی از زندان،

عالیجناب،
همانند دیگر هم میهنانم، خواستار آزادی فوری  کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک تجربی (در دانشگاه تگزاس) هستم. ما خواستار پشتیبانی جامعه بین المللی و آزادی فوری او هستیم، وی از ژانویه 2011، بر اساس اتهامات بی اساسی همچون اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با دولت بیگانه به زندان افکنده شده، وضعیت جسمیش رو به وخامت نهاده است. علیرغم اینکه از برخی از این اتهامات تبریه گشته، ولی باز او را به ده سال زندان محکوم کرده اند. نامبرده اخیرا به سرطان کلیه دچار شده، و در حال دست و پنجه نرم کردن برای ادامه زندگی، بدون دسترسی به امکانات پزشکی است.
در پنج سال گذشته، کوکبی که در جامعه ترکمن و سنی رشد یافته، با زندان غیر قانونی روبرو گشته، و با او به دلیل تبار و مذهبش، رفتاری تبعیض آمیز شده، و حق دسترسی به وکیل و یا دادگاه عادلانه نیز از او سلب شده است. او این اتهامات را رد می کند، و در نامه ای که در مورخه جولای 2011 به رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته، تاکید کرده که آن اعترافات را زیر شکنجه از وی اخذ کرده اند، و در آن زمان، او به مدت 36 روز در زندان انفرادی به سر برده است.
همانطوری که آگاهی دارید، حکومت مذهبی جمهوری اسلامی، به استانداردهای بین المللی در رابطه با حقوق بشر کاملا بی توجه است، و تعداد بیشماری از زندانیان سیاسی در زیر شکنجه به سر برده، و یا به شکلی غیر قانونی زندانی هستند.
از آزادی خواهان دنیا می خواهیم که قویا رعایت موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر را به حکومت جمهوری اسلامی یادآوری کنند.
ایرانیان، هر دیدگاه سیاسی که داشته باشند، این نقض مستمر حقوق بشر در کشور مادری خود را غیرقابل قبول می دانند.
شورای ملی ایران بر اساس باور عمیق به انسانیت و جدایی دین از حکومت، نقض مستمر حقوق بشر در ایران به نام دین را محکوم می نماید.
بدیهی است که خواسته ما برای آزادی زندانیان سیاسی یا عقیدتی با پشتیبانی جامعه جهانی ممکن خواهد شد.
در اینجا از توجه شما سپاسگزاری می کنم.

رضا پهلوی
ریاست شورای ملی ایران

رونوشت:
زید الحسین، ریاست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل،
دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل،
آقای فیل-هونگ، کارگروه مبارزه با بازداشت های خودسرانه سازمان ملل،
آقای سلیل شیتای، دبیرکل سازمان عفو بین الملل،

Omid Kokabi-Kidney Cancer_Page_1

Omid Kokabi-Kidney Cancer_Page_2

Date: April 17, 2016
No: 560-LR-1970

His Excellency Ban-Ki Moon
Secretary General of United Nations
The United Nations
New York, NY 10017

Re: International Campaign for the Immediate Release of Omid Kokabi from Prison in Iran

Your Excellency,

I join my fellow compatriots in urging the international community to support our campaign for the immediate release of Omid Kokabi, a PhD student and experimental laser physicist at the University of Texas, from prison in Iran. We urge you to intervene and to secure his release. Omid Kokabi’s health has been deteriorating since his arrest in January 2011 under unfounded allegations of ‘gathering and colluding against national security’, ‘communicating with a hostile government’, and ‘illegitimate/illegal earnings’. Although Kokabi has been acquitted from the primary charges, he has nevertheless been sentenced to ten years in prison. Kokabi was recently diagnosed with cancer and is now fighting for his life without access to adequate medical treatment.

Over the past five years, Kokabi, a Sunni Muslim and a member of the Turkmen ethnic community, has endured arbitrary imprisonment, experienced religious and ethnic discrimination, and has been denied access to his lawyer or a fair trial. Kokabi rejected the allegations in a letter to the head of the judiciary of the Islamic Republic in July 2011, stating that his confession was obtained through torture and while incarcerated and in solitary confinement for thirty six days. As you are well aware, the theocratic regime in Iran defies international human rights standards, and there remain countless prisoners of conscience who are victims of arbitrary arrest, torture and execution.

We appeal to the freedom loving people around the world to demand that the Islamic Republic respect the principles of the Universal Declaration of Human Rights, to which Iran has long been a signatory.

Iranians from a diverse political spectrum find the ongoing humans rights violations in their beloved homeland appalling and unacceptable. Guided by our strong belief in humanism and secularism, the Iran National Council denounces the despicable ongoing human rights violations committed by the Islamic Republic of Iran in the name of religion. This vision would certainly be realized with the moral support of the international community for the unconditional release of all prisoners of conscience.

I thank you sincerely for your consideration and offer my unconditional assistance on this urgent matter.

Yours sincerely,

Reza Pahlavi
President of the National Council of Iran for Free Elections

CC:
Prince Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein
United Nations High Commissioner for Human Rights

Dr. Ahmed Shaheed,
UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran,

Mr. Seong-Phil Hong,
Chair-Rapporteur, The Working Group on Arbitrary Detention

Mr Salil Shetty,
Secretary General of the Amnesty International,