اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمانهای ملی نگاه کلی به سیاستهای جهانی در سال۱۳۹۵

کارزار آرمانهای ملی نگاه کلی به سیاستهای جهانی در سال۱۳۹۵
کارشناس برنامه
رضا پیرزاده ريیس دفتر سیاسی شاهزاده رضا پهلوی
و هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران

کارزار آرمانهای ملی نگاه کلی به سیاستهای جهانی در سال۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.