اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمانهای ملی -ویژه برنامه روز جهانی زن – قسمت اول

کارزار آرمانهای ملی -ویژه برنامه روز جهانی زن – قسمت اول
کارشناسان برنامه
بانو تونیا ولی اوغلی فعال حقوق زنان
بانو هنگامه افشار فعال حقوق زنان
بانو مهشید پگاهی فعال حقوق زنان
دکتر فرخ دیلمی روانشناس و مشاور کمیسیون گذار شورای ملی ایران

کارزار آرمانهای ملی -ویژه برنامه روز جهانی زن – قسمت اول from افق ایران on Vimeo.