اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمانهای ملی ایران-تمرکززدایی قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی

کارشناسان برنامه
دکتر عطا هودشتیان استاد دانشگاه و پژوهش گر علوم اجتماعی
نازیلا گلستان از دفتر سیاسی شورای ملی ایران
توضیحات:
قدرت در ساختار نظام جمهوری اسلامی کاملاً متمرکز و وابسته به نهاد مطلقه ولایت فقیه است. برهمین اساس، آن چه در این ساختار رنگی ندارد، اصل لازم برای مشارکت همه شهروندان یک جامعه، یعنی صندوق رای و انتخابات است. فرایند انتخابات به معنای نامزد شدن برای انتخاب شدن و انتخاب کردن نماینده خود در چرخه مدیریت کشور در تمام سطوح ساختار نظام باطل است

کارزار آرمانهای ملی ایران-تمرکززدایی قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلام from Ofogh Iran on Vimeo.