اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمانهای ملی ایران – آرمان های ملی در ارتباط با ساختار آموزشی

کارشناسان برنامه :

عالیجناب دکتر رضا مریدی نماینده پارلمان وزیر امور دانشگاهها ی علمی و وزارت پژوهشههای علمی و نو آوری انتاریو

دکتر امیر حسین ایرايی از دفتر سیاسی شورای ملی ایران

بند پانزدهم شورای ملی ایران
ایجاد فضای آموزشی سالم با پرهیز از هر نوع تبعیض های ایدئولوژیکی و برقراری عدالت آموزشی، تسهيلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی بطور یکسان برای همه دانش آموزان، دانشجویان و دانشگاهیان در سراسر کشور،

کارزار آرمانهای ملی ایران – آرمان های ملی در ارتباط با ساختار آموزشی from Ofogh Iran on Vimeo.