اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران- تنش بی سابقه در رابطه با دو کشور ایران و عربستان

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران- تنش بی سابقه در رابطه با دو کشور ایران و عربستان
کارشناس برنامه: دکتر علی رضا نوری زاده مدیر پژوهشهای ایران و عرب

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران- تنش بی سابقه در رابطه با دو کشور ایران و عربستان from Ofogh Iran on Vimeo.