اخرین مطالب گفتگو

مقاله ریاست شورای ملی ایران در هافینگتون پست

Hhuffington Post

از زمان شکل گیری رژیم مذهبی جمهوری اسلامی، سرکوب زنان در ایران در همه ابعادش نهادینه شده است.

زنان ایران قربانی بسیاری از بی عدالتی ها شده اند، نبود آزادی و وجود خشونت، حجاب اجباری، و مجازات های شدید در مقابل سرپیچی از حجاب اجباری، ترویج تبعیض در محل کار، برابری شهادت دو زن با یک مرد، جدایی زن و مرد در محیط های دانشگاهی، جلوگیری از حضور زنان در رویدادهای ورزشی مردانه، و پیش داوری و برتری مردم در دادگاه ها درباره حضانت کودکان، بخشی از این بی عدالتی ها است، و همه این اعمال زننده همچنان در حال انجام است.

از تمامی باورمندان به برابری می خواهم تا به شکلی یک صدا، تلاش خود را به کار گیرند تا این رفتارهای خشونت آمیز و غیرعادلانه علیه بانوان ایرانی پایان یابد. تمامی باورمندان به عدالت می بایست قد علم کنند، و در مقابل سرکوب این رژیم مذهبی بایستند، رژیمی که اعمال قرون وسطایی و غیر انسانیش علیه بانوان هیچ جایی در دنیای متمدن ندارد.

در نبود نظامی دمکراتیک و سکولار و در سایه وجود یک رژیم مذهبی که زنان را شهروند درجه دو می داند، بهترین شیوه آگاهی رسانی و روشنگری است تا به کمک آن از شبکه های اجتماعی زنان و تلاش های آنها برای رسیدن به برابری حمایت به عمل آید.

Since its inception, the theocratic regime’s repression has resulted in institutionalized violence against women in Iran throughout all social sectors.

Iranian women have been subjected to various forms of injustice, lack of freedom and violence, including but not limited to: enforcing compulsory veil wearing with serious consequences for disobedience, promoting discrimination in the workplace, equating judicial statements by two men to that of one women, segregating women and men in academia, banning women from attending male sporting events, placing the onus on women to prove innocence in cases of rape, encouraging polygamy, and systematically siding with men in court with respect to child custody. All of the aforementioned heinous actions are still being intensified by the regime.

I call upon all believers of equality to unite and to work to put an end to such acts of violence, injustice and discrimination against Iranian women. All believers of equality should stand up and declare systematic opposition to the theocratic regime, whose medieval, inhumane treatment of women has no place in the civilized world.

In the absence of a secular democracy and in the presence of a theocratic regime that regards women as second-class citizens, the most effective manner in which to raise awareness is to support grassroots initiatives and Iranian women’s social networks to achieve gender equality.

reza pahlavi