اخرین مطالب گفتگو

نیمه پنهان – شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ / فساد در نیروی انتظامی

میهمان برنامه: دکتر امیر حسین مهدی ایرایی
هموند شورای ملی ایران

نیمه پنهان – شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ / فساد در نیروی انتظامی from افق ایران on Vimeo.