اخرین مطالب گفتگو

ویژه برنامه شورای ملی ایران: آپارتاید در ایران، با حضور دکتر دیلمی، مشاور کمیسیون گذار

ویژه برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق: آپارتاید در ایران، با حضور دکتر دیلمی، هموند شورای ملی ایران
تاریخ پخش: بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۴
كارشناس برنامه : دكتر ديلمى از مشاوران شوراى ملى ايران

ویژه برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق: آپارتاید در ایران، با حضور دکتر دیلمی، هموند شورای ملی ایران from افق ایران on Vimeo.