اخرین مطالب بیانیه ها

«در نکوهش کینه افروزی رسانه ای و تلاش برای تحریف تاریخ ایران»

«در نکوهش کینه افروزی رسانه ای و تلاش برای تحریف تاریخ ایران»

 

برای دستیابی به فضایی آزاد در رسانه ها، نیاز است تا به شعور شهروندان اعتماد شود،  چه آنکه اگر یک رسانه یا سخنور، مطالب دروغ و بی پایه ای را مطرح کند، شهروندان راسا به قیاس آن گفته دروغ با دیگر رسانه ها و منابع می پردازند، زیرا به دلیل وجود آزادی بیان، دسترسی به سخن دیگران نیز وجود دارد، و دروغ بودن آن مطالب نادرست مشخص می گردد.

اینچنین است که در سایه آزادی بیان، افرادی که قصد پاشیدن تخم نفرت و کینه، ایجاد تنش بین تبارهای گوناگون را دارند، ناکام خواهند شد، و مردم به راحتی دروغ بودن سخنان آنها را در خواهند یافت.  شوربختانه به دلیل نبود آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات در ایران در سایه رژیم ولایت فقیه، رسانه های آزاد اندیش و منصف اجازه فعالیت ندارند، و رسانه هایی که تنها دم از خشونت و کینه می زنند، با استفاده  از بودجه دولتی، به نشر برخی مطالب بی پایه و اساس می پردازند.

اخیرا نشریاتی که بر طبل اختلافات قومیتی می کوبند، و در پی ایجاد اختلاف بین تبارهای گوناگون ایرانی هستند، با استفاده از بودجه های دولتی و گاها پشتیبانی از گروه های جدایی طلب بیگانه، به نشر مطالبی علیه تاریخ و فرهنگ ایران می پردازند. در حقیقت، تبعیضی که توسط سران رژیم به تبارهای گوناگون ایرانی روا داشته می شود، بهانه ای به دست این افراد داده تا برای پاشیدن تخم کینه و نفرت، فرصت بیشتری بیابند.

بدون شک تلاش برای تحریف تاریخ ایران توسط این افراد، مصداق بارز «بریدن بن از روی شاخه» است، چه آنکه تاریخ ایران متعلق به تمامی شهروندان ایران است، و تمامی «ایرانیان»، از هر تیره و تباری به این «داشته ملی» می بالند.

دراینجا روح منشور شورای ملی ایران را یادآور می شویم که در افق ایران، ما از هر تیره و تبار، از هرجنس و باوری که باشیم همگی شهروند ایرانی هستیم. آذری، لر، کرد، خراسانی و شیرازی و تهرانی و کرمانی همه ما شهروندان ایرانی هستیم و هیچ درجه بندی و یازیرمجموعه ای وجود نخواهد داشت. هر ایرانی یک شهروند به حساب می آید و حقوقش در برابر قانون با دیگر شهروندان ایرانی یکسان می باشد.

شورای ملی ایران هرگونه تحریف و دستبرد درتاریخ کهن و هزاران ساله ایرانیان را محکوم می کند. افزون براین، شورای ملی ایران بر گردش آزاد اطلاعات و حق آزادی بیان تاکید می ورزد، و یادآور می شود که اعطای رسانه انحصاری به چنین افراد سودجو و کینه ورز، در حالی که مخالفین آنها از داشتن رسانه و تریبون محروم هستند، زمینه ساز ایجاد تنش و کاهش همبستگی ملی در دراز مدت خواهد شد.

پاینده ایران