اخرین مطالب گفتگو

کارزار خلیج فارس: ویژه برنامه افق ایران، با حضور نازیلا گلستان

کارشناس برنامه : نازیلا گلستان عضو سیاسی دفتر سیاسی شورای ملی ایران، مسئول استراتژی دفتر شاهزاده رضا پهلوی

موضوع برنامه :پاسداشت نام خلیج فارس ؛میراث مشترک ایران بزرگ
نامه شاهزاده رضا پهلوی ریاست شورای ملی ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد در ارتباط با پاسداری نام خلیج فارس
کارزار شورای ملی ایران برای پاسداشت نام خلیج فارس

برنامه شورای ملی ایران: کارزار خلیج فارس با حضور نازیلا گلستان from افق ایران on Vimeo.