اخرین مطالب کارزار خلیج فارس

گزارش متخصصان سازمان ملل درباره صحت تاریخی نام خلیج فارس

دانلود گزارش از سایت سازمان ملل متحد

گزارش متخصصان سازمان ملل درباره صحت تاریخی نام خلیج فارس

Twenty-third Session Vienna, 28 March–4 April 2006

[rev_slider karzarkhalijfars]