اخرین مطالب کارزار خلیج فارس

قطعنامه سازمان ملل متحد درباره لزوم استفاده درست از نام خلیج فارس

دانلود قطعنامه به شکل پی دی اف

قطعنامه سازمان ملل متحد درباره لزوم استفاده درست از نام خلیج فارس

ST/CS/SER.A/29  -14 May 1999

st_cs_ser-a_29_rev1