اخرین مطالب گفتگو

حضور دکتر کشفی، هموند شورای ملی ایران در برنامه آوای مردم

آوای مردم، برنامه چهاردهم، 
مصاحبه با دکتر منصور کشفی، هموند شورای ملی

آوای مردم برنامه چهاردم from افق ایران on Vimeo.