اخرین مطالب گفتگو

حضور آقای هستی بخش، هموند شورای ملی ایران در برنامه زمان انتخاب

زمان انتخاب/برنامه بیست و یکم/تفاوتهای فهم سیاسی و سیاست زدگی در جامعه

مهمانان : بهشاد هستی بخش ونیک آهنک کوثر

زمان انتخاب/برنامه بیست و یکم/تفاوتهای فهم سیاسی و سیاست زدگی در جامعه from افق ایران on Vimeo.