گفتگو

حضور دکتر یگانه، هموند شورای ملی ایران در رسانه افق ایران

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش پانزدهم: زیست بوم ایران
با حضور دکتر یگانه فرزین اقتصاددان؛ استاد دانشگاه کالیفرنیا-عضو شورای ملی ایران

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش دوازدهم: زیست بوم ایران from افق ایران on Vimeo.

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش پانزدهم: زیست بوم ایرانبا حضور دکتر یگانه فرزین اقتصاددان؛ استاد دانشگاه کالیفرنیا-عضو شورای ملی ایران

Posted by ‎شورای ملی ایران‎ on Sunday, 12 April 2015