انتشارات

انتخابات آزاد و سالم

“شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد”، آرمان نهایی شورای ملی ایران است. آرمانی که به روشنی به آگاهی مردم بزرگوار ایران رسیده است و دستیابی به آن، باعث تغییرات گسترده ای می شود، و در نهایت به ایجاد یک حکومت دمکراتیک و مردم سالار، در ایران منجر خواهد شد.

چه بسا بسیاری از خود می پرسند: انتخابات آزاد چیست؟ چه اهمیتی دارد؟ و چرا با برگزاری انتخابات ایران، می توان زمینه کامیبابی ورهایی از این شرایط ناراحت کننده کنونی را فراهم کرد؟! 

انتخابات آزاد، راهکاری درست، کم هزینه و جهان پسند، برای دستیابی مردم به خواست هایشان است. راهکاری که راه را برای واگذاری حکومت به مردم و یا نمایندگان واقعی مردم هموار می سازد.

انتخاب نمایندگان مجلس، شورا های شهر و روستا، و یا رییس دولت، اگر از طریق انتخابات آزاد باشد، کشور را به سوی دمکراسی و پیشرفت خواهد برد. 

مردمسالاری، بهترین گزینه در نظام های سیاسی دنیا است. مردم ایران به خوبی قدر دمکراسی را می دانند چرا مردم ایران، شوربختناه در بیش از سه دهه ی گذشته با یکی از بزرگترین فاجعه های تارخ دست و پنجه نرم می کنند.

دمکراسی، به معنای تصویب قوانین منصفانه درست و پیروی از قانون است. 

این قانون است که روال، چارچوب ها، شدنی ها و ناشدنی ها را به روشنی به نمایش می گذارد.

در یک نظام مردمسالار، نیروی سیاسی از نیرو و خواست مردم سرچشمه می گیرد و هر کس، چه زن و چه مرد، شهروندی آزاد به شمار می آید و در برابر برخورداری از آزادی و برابری، مسئولیت دارد و چناچه نیاز افتد باید پاسخگو نیز باشد.