بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران: روز زن

روز زن شماره بیانیه   ۵٨−۹−۳٦٨

دانلود به صورت پی دی اف

یکی از اصول بنیادین منشور شورای ملی ایران، برابری زن و مرد می باشد. برابری زن و مرد، ارتباط مستقیمی با برقراری و دوام دمکراسی در یک جامعه دارد، چه آنکه بانوان، می توانند نقشی به سزا، در شکل گیری، استقرار و دوام دمکراسی بازی کنند.

این گفته معروفی است که می توان دمکراتیک بودن یک جامعه را از توجه قانون، مجریان قانون و شهروندان آن جامعه به حقوق زنان سنجید.

در طی این سی و شش  سال، رژیم جمهوری اسلامی به شکل گسترده و سازمان یافته، تمامی تلاش خود را به کار بسته است تا با سرکوب زنان،  آنان را از صحنه خارج نماید و جایگاهی  زنان را تا معادل شهروند درجه دو  تنزل دهد، خواسته ای که علی رغم تلاش سران رژیم، با شکست مواجه  شده است.

مردان و زنان ایران، امروز سرافراز هستند که تعداد دانشجویان زن بیش از مرد است، و زنان ایران، در صف مقدم جنبشهای آزادی خواهی و تلاش برای اعتلای حقوق بشر در ایران هستند.

شورای ملی ایران، روز زن  را به تمامی زنان ایران، شادباش می گوید و امیدوار است که با تلاش تک تک ایرانیان چه زن و چه مرد، به حقوق انسانی برابر برای همه افراد جامعه برسیم.