اطلاعیه

کمیته محلی شورای ملی ایران در بریتانیا/ مراسم روز جهانی زن در لندن

کمیته محلی شورای ملی ایران در بریتانیا/ مراسم روز جهانی زن، هشت مارس.
ساعت چهار تا شش بعد از ظهر روز یکشنبه، هشت مارس، هفدهم اسفند.

Parliament square, East foot way, Opposite Parliament, SW1

کمیته محلی شورای ملی ایران مراسم روز جهانی زن در لندن