بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران: «جلوگیری از نشست اعضای کانون نویسندگان، ادامه همان سیاست منجر به وقوع قتل های زنجیره ای است.»

دانلود بیانیه به صورت پی دی اف

شماره بیانیه   ۹٨−۹−۳٦٨ قتل های زنجیره ای

در روز هشتم اسفند ۹٣، دستگاه های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی، جلوی تشکیل نشست کانون نویسندگان ایران را گرفته اند.

نویسندگان و هنرمندان هر کشوری، سرآمدن آن جامعه هستند، و می بایست از جایگاه ویژه ای برخوردار باشند. پویایی هر فرهنگی، به آزادی هنرمندان و نویسندگان آن کشور بستگی دارد.

در حالی که حق برگزاری تجمع های اعتراض آمیز، طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همگان تضمین گردیده است، شاهد آن هستیم که رژیم جمهوری اسلامی، به هنرمندان و نویسندگان ایران اجازه نمی دهد تا در یک رستوران، گرد هم آیند!

تاریخ فراموش نمی کند که با حمایت سران رژیم جنایتکار اسلامی، چه تعداد از نویسندگان ایرانی کشته شدند، و به زندان افتادند، آزار دیدند و حقوق انسانی آنها، لگدمال گردید.

تاریخ فراموش نخواهد کرد که چگونه وزارت اطلاعات این رژیم اسلامی به جنایت غیر قابل بخششی چون ترور روشنفکران و نویسندگان و هنرمندان ایران زمین دست زد. پرونده قتل های زنجیره ای که اتفاقا اعضای کانون نویسندگان نیز در میان قربانیان بودند، تنها بخش کوچکی از این جنایات است که افشا گردیده است.

شورای ملی ایران یادآور می شود که جلوگیری از نشست اعضای کانون نویسندگان در یک رستوران، در ادامه همان سیاست سرکوب و قتل های زنجیره ای است.

شورای ملی ایران، ضمن تاکید بر حق آزادی بیان و آزادی اندیشه، ضمن نکوهش ایجاد محدودیت برای اعضای کانون نویسندگان، یادآور می شود که ایجاد فضای خفقان، و محدود کردن نویسندگان و روشنفکران ایران، لگد مال کردن حقوق تمامی شهروندان ایرانی است.