کمیته موقت

تصاویری از برگزاری مراسم دهه نقض حقوق انسانی