اطلاعیه بیانیه ها

تبریک سال نو میلادی

سال دیگری در چشم انداز است. این که مردم در سراسر جهان از هر باور و نژاد سال را نو می‌کنند نشان از میل و خواستی دیرین به نوگرایی دارد. این که ابزارهای کهنه را به کنار می‌گذاریم و یا چنانچه هنوز کارآیی دارند جلایشان می‌دهیم، چیزی بر آنها می‌افزاییم و کوتاه سخن آنها را نو می‌کنیم، میل آدمی به نوکردن را نشان می‌دهد.
مردم در سراسر جهان در درازای تاریخ به  این نتیجه رسیده اند که باید سخن نو بیاورند که نو را شیرینی دیگری است. مردم به این نتیجه رسیده اند که با ابزارها و ساختارهای کهن  نمی‌شود یک جامعه را اداره کرد. تا بدانجا که حتی دین‌ها و باورهایشان را هم نو کرده اند. پیروان دینهایی که قرار بود بدون دخل و تصرف تا به پایان جهان همچنان که آمده بودند بی هیچ دگرگونی به زندگی خود ادامه دهند متوجه شده اند که برای ادامه زندگی این باورها، باید آنها را نو کرد و آنچه را که کهنه و با پیشرفت آدمی در تضاد است به دور ریخت.
برای نمونه اروپایی مسیحی دیگر به آن مسیحیت آغازین باور ندارد. مسیحیت هم ناگزیر شده است در چالش با دستاوردهای دموکراسی خواهی و پیشرفت‌های اجتماعی از دگم‌های بنیادین خود دست بکشد. تنها مسیحیت نیست که سردمداران برخی دین‌های دیگر در جهان نیز خود را ناگزیر از دگرگونی دیده اند.
با اینهمه در جای جای جهان و در میهن گرامی ما هنوز کسانی هستند که با باورها و پندارهای ۱۴ سده پیش زندگی را بر مردم تنگ کرده اند، خواست‌های خود را که خواستهایی فرسوده، از کارافتاده و ناهماهنگ با جامعه جهانی است، مانند پوشاکی ناهماهنگ با فصل به زور بر تن زنان و مردان کرده اند و حاضر نیستند گامی پیش نهند و اندیشه های فرسوده خود را نو کنند. آنها با پندارهایی ناکارآمد، پسرفته و بی مصرف، همچنان می‌کوشند مردم را در نادانی و تاریکی نگاه دارند.
بیاییم همزمان با آغاز سال نو، هر آنچه را که ناکارآمد و واپس‌گرا است به دور بریزیم. بکوشیم و با پرتوافکنی به روی نادانی‌ها در نوکردن جهان پیرامون خود دست به دست هم بدهیم. به امید پیروزی نو بر کهنه، سال نو میلادی را به مردم جهان شادباش می‌گوییم.

تبریک سال نو میلادی

Post by ‎شورای ملی ایران‎.