اطلاعیه بیانیه ها

بیانیه: محکومیت حمله تروریستی طالبان به مدرسه و کشتار کودکان

شورای ملی ایران، حمله تروریستی طالبان را به مدرسه و کشتار بیش از یکصد و سی کودک بی دفاع را محکوم نموده، و آنرا مصداق بارز جنایت علیه بشریت به شمار می آورد.
این جنایت سازمان دهی شده، وجدان بشریت را به درد آورده، کرامت انسانی را کاسته،  و نهایت دد منشی محسوب می گردد.
کشتار صدها کودک بی دفاع، جنایتی است که قلم از توصیف آن ناتوان بوده، و قلب  هر انسان آزاده ای را به درد می آورد.
شورای ملی ایران مراتب همدردی خود را با خانواده قربانیان و ملت پاکستان اعلام می دارد.