اطلاعیه

شست هم اندیشی: نه به اعدام، نه به اسید پاشی‌