اطلاعیه

سو استفاده از نام شورای ملی ایران

بنا بر گزارشات رسیده از برخی کشورها به ویژه ترکیه مشاهده شده است که افرادی سود جو و فرصت طلب از وضعیت خاص پناه جویان و گاه استیصال و خوش باوری این هم میهنان سؤ استفاده نموده و با ادعا های دروغین  مبنی بر اخذ مدارک از طرف شورای ملی ایران برای پرونده کسب  پناهندگی و امثالهم ، اقدام به گرفتن پول و گاه ایجاد مشکلات اخلاقی برای این دسته از هموطنان نموده اند.
بدین وسیله به آگاهی میرساند شورای ملی ایران هیچ نماینده ای در هیچ نقطه ای از جهان ندارد و هر گاه هموطنان با چنین مواردی مواجه شدند آگاه باشند که فرد یا سازمان مدعی صرفا قصد اخاذی داشته و هیچ ارتباطی با شورایملی ایران ندارد.  بدیهی ست شورای ملی ایران از طرق قانونی این قبیل اقدامات را پیگیری خواهد نمود تا دیگر شاهد چنین وقایعی نباشیم .
تنها روش ارتباط مطمین با شورای ملی ایران، از طریق ایمیل دبیرخانه یا تلفن های موجود در وبسایت شورای ملی ایران است.
Email: contact@irannc.org
آدرس پستی
Conseil National Iranien pour le Elections Libres
115, rue Saint-Dominique
75007 Paris
France