نامه ها

نامه به عالیجناب جان برد، وزیر امور خارجه کانادا

به: عالیجناب جان برد،

وزیر امور خارجه کانادا

عالیجناب،

به نام شورای ملی ایران، مراتب سپاسگزاری خود را به مناسبت بیانیه جنابعالی مبنی بر قرار دادن روز اول سپتامبر بعنوان روز همبستگی برای زندانیان ایرانی ابراز می دارم. ایرانیان همواره از پشتیبانی پیوسته کانادا برای حقوق بشر، آزادی و دموکراسی در میهنشان شادمان بوده اند. ما از کانادا که در زمینه ترویج حقوق بشر بعنوان یک ارزش جهانی و رسمی شناختنِ تلاش ایرانیان برای تعیین سرنوشت شان در جهان پیشرو بوده است، سپاسگزاریم.

در حالی که توجه جهانی بر روی مذاکرات برای کنترل برنامه هسته ای ایران و جلوگیری از توسعه سلاح های کشتار جمعی متمرکز شده است، رژیم عقیده-محور تهران به سیاست های خود در زمینه نقض حقوق بشر به صورت تهدید آمیزی ادامه می دهد. در طی سی و پنج سال گذشته، جمهوری اسلامی، مسئول بسیاری از دستگیری های خودسرانه، زندانی کردن ها، تجاوز، شکنجه، ترور مخالفان، تبعیض جنسیتی و مذهبی، اعدام در ملاء عام، و سایر اعمال بی شرمانه نقض حقوق بشر بوده است.

عملکرد دوگانه این رژیم عقیده-محور در صحنه جهانی و نقض پیوسته حقوق بشر توسط آن، از این رژیم شریک بی ارزشی برای مذاکرات می سازد. جمهوری اسلامی برای تحقق یک صلح ماندگار در منطقه و فراسوی آن قابل اعتماد نمی باشد.

شورای ملی ایران که در آوریل سال 2013 میلادی تاسیس شده است، آلترناتیو سیاسی را مبتنی بر گذر از نظام مستبد جمهوری اسلامی و گذار صلح آمیز بسوی دمکراسی سکولار برمبنای نافرمانی مدنی، آشتی ملی و انتخابات آزاد، عادلانه و با شفافیت کامل ارائه می دهد. ما این پشتیبانی معنوی کانادا را ارج می نهیم و در انتظار همکاری با شما برای اطمینان از به حقیقت پیوستن آرمان های ملیمان هستیم.

با ارادت بسیار

رضا پهلوی
رییس شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد