ریاست

نقش ریاست

ریاست شورا

بر طبق ماده دوازده اساسنامه شورای ملی ایران، ریاست شورای ملی ایران با رای گیری و نظر اکثریت اعضای مجمع عمومی، به صورت هر دو سال یکبار، انتخاب می شوند.

ریاست شورای ملی ایران با پایبندی به منشور هفده گانه، تعیین کننده سیاست های کلان و نقشه راه برای پیشبرد هدف های بنیادین این نهاد

می باشد. ایشان نماینده شورای ملی ایران در نزد ملت ایران و همچنین به عنوان سخنگو، بازتاب دهنده خواست ها و جهت گیری های جهانی

شورای ملی ایران در نزد نهادهای بین المللی و دولت های خارجی می باشد .

ریاست شورای ملی ایران با اکثریت آرای هموندان شرکت کننده در مجمع عمومی، برای یک دوره ی دو ساله برگزیده می شود.

در نشست مجمع عمومی شورای ملی ایران در شهر تورنتو (خرداد ۱۳۹۳)، شاهزاده رضا پهلوی به سمت ریاست شورای ملی ایران، برای یک دوره دوساله برگزیده شدند.