هموندان دفتر سیاسی

اساسنامه شورای ملی ایران

اساسنامه شورای ملی ایران مصوب مجمع عمومی در سال ۲۰۱۶ در پیوند زیر قابل ملاحظه می باشد

 

%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-2016_page_01