کمیته موقت

امضا کنندگان فراخوان برای تشکیل شورای ملی ایران

تا قبل از تشکیل مجمع موسس شورای ملی ایران، بیش از چهل و چهار سازمان سیاسی و مدنی، و همینطور بیش از شانزده هزار نفر از شهروندان ایرانی، با امضای منشور پیشنهادی، خواستار تشکیل ؛ شورای ملی ایران گشتند، در زیر اسامی آنها به ترتیب آمده است

اسامی اشخاص حقیقی

به ترتیب تاریخ، ثبت نام های فارسی در ماه های: سپتامبر، اکتبر،نوامبر، دسامبر، ژانویه، فوریه، مارچ
به ترتیب تاریخ، ثبت نام های لاتین در ماه های: سپتامبر، اکتبر،نوامبر، دسامبر، ژانویه، فوریه،مارچ

اسامی اشخاص حقوقی

شماره تاریخ حمایت نام سازمان
۱ ۲۴/۰۹/۲۰۱۲ اتحادیه ملی برای دمکراسی در ایران
۲ ۰۶/۰۹/۲۰۱۲ جبهۀ آزادی خواهان مردم ایران
۳ ۲۵/۰۹/۲۰۱۲ ایران پاد
۴ ۱۳/۰۳/۲۰۱۳ سازمان دفاع از دموکراسی و آزادی در ایران
۵ ۰۶/۰۹/۲۰۱۲ جنبش بختیاری (حزب اتحاد بختیاری و لرستان- شورای عالی عشایر جنبش بختیاری)
۶ ۰۶/۰۹/۲۰۱۲ جنبش کورش
۷ ۰۶/۰۹/۲۰۱۲ حزب پان ایرانیست(برون مرز)
۸ ۱۳/۰۹/۲۰۱۲ جنبش فرزندان رستم ، سیستان و بلوچستان
۹ ۲۰۱۳/۱/۲۵ حزب رستاخیر نوین ایران
۱۰ ۱۳/۱۰/۲۰۱۲ جنبش آزادی خواهان صنعت نفت ایران
۱۱ ۲۰۱۳/۱/۲۵ انجمن پادشاهی
۱۲ ۰۶/۰۹/۲۰۱۲ سازمان دمکراتیک یارسان
۱۳ ۰۶/۰۹/۲۰۱۲ سازمان پرچمداران انقلاب مشروطیت ایران
۱۴ ۰۶/۰۹/۲۰۱۲ طرفداران آقای کاظمینی بروجردی
۱۵ ۰۶/۰۹/۲۰۱۲ کمپین سفارت سبز
۱۶ ۰۶/۰۹/۲۰۱۲ کارزار ائتلاف ایرانیان و سوری ها برای محاکمه خامنه ای
۱۷ ۰۶/۰۹/۲۰۱۲ کنگره دمکراسی خواهان سبز ایران
۱۸ ۰۶/۰۹/۲۰۱۲ نهاد مردمی
۱۹ ۱۸/۰۹/۲۰۱۲ سازمان اتحاد ملی‌ ایرانیان هیوستون تگزاس
۲۰ ۱۳/۰۴/۲۰۱۳ حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) – شاخه واشنگتن
۲۱ ۰۸/۰۹/۲۰۱۲ سازمان زنان ایران مقیم آمریکا
۲۲ ۰۷/۰۹/۲۰۱۲ سازمان مشروطه خواهان ایران خط مقدم
۲۳ ۰۷/۰۹/۲۰۱۲ کنفدراسیون دانشجویان ایرانی
۲۴ ۰۸/۰۹/۲۰۱۲ پشتیبانان راه شاهزاده رضاپهلوی
۲۵ ۰۸/۰۹/۲۰۱۲ جنبش ما هستیم
۲۶ ۰۸/۰۹/۲۰۱۲ جبهه متحد جنبش سبز
۲۷ ۰۸/۰۹/۲۰۱۲ سازمان آشتی ملی
۲۸ ۰۸/۰۹/۲۰۱۲ سکولاریسم و دمکراسی و حقوق بشر برای ایران
۲۹ ۱۳/۰۹/۲۰۱۲ کانون همبستگی ایرانیان برای رسیدن به دمکراسی (ناجیان وطن)
۳۰ ۱۳/۱۲/۲۰۱۲ سازمان همگامان
۳۱ ۱۳/۱۲/۲۰۱۲ سازمان سربازان آیین پادشاهی
۳۲ ۰۳/۰۳/۲۰۱۳ سازمان نگهبانان پرچم ملی ایران
۳۳ ۱۳/۰۳/۲۰۱۳ SOS IRAN
۳۴ ۱۳/۰۳/۲۰۱۳ سازمان مهیستان ایران

لیست سازمان های مدنی که تا کنون این منشور را امضا کرده اند به ترتیب تاریخ امضا و حروف الفبا>

شماره تاریخ حمایت نام سازمان
۱ ۰۶/۰۹/۲۰۱۲ انجمن پژوهشی تاریخ و فرهنگ پشته ایران زمین اسلو نروژ
۲ ۰۱/۰۴/۲۰۱۳ جنبش ملی مقاومت و نافرمانی مدنی
۳ ۰۹/۰۹/۲۰۱۲ انستیتو کانادایی مطالعات ایران
۴ ۰۶/۰۹/۲۰۱۲ برنامه یاران
۵ ۰۶/۰۹/۲۰۱۲ تلوزیون ایران آریایی
۶ ۰۶/۰۹/۲۰۱۲ تلویزیون اندیشه
۷ ۰۹/۰۹/۲۰۱۲ رادیو آزادگان
۸ ۰۸/۰۹/۲۰۱۲ نشریه فضول محله
۹ ۰۶/۰۹/۲۰۱۲ شورای رنسانس فرهنگی ایرانیان
۱۰ ۰۵/۰۳/۲۰۱۳ تلوزیون مهر

 

اسامی فارسی به ترتیب حروف الفبا

اسامی لاتین به ترتیب حروف الفبا

به ترتیب تاریخ، ثبت نام های فارسی در ماه های: سپتامبر، اکتبر،نوامبر، دسامبر، ژانویه، فوریه، مارچ
به ترتیب تاریخ، ثبت نام های لاتین در ماه های: سپتامبر، اکتبر،نوامبر، دسامبر، ژانویه، فوریه،مارچ