صفحه شخصی هموندان شورای عالی

رضا شیلسر، هموند شورای عالی

عضویت در شورای عالی-شورای ملی ایران (دور اول) 
عضویت در مجمع موسس شورای ملی ایران 

عضویت در کمیته موقت شورای ملی ایران. 
من رضا شیلسر متاهل دارای دو فرزند، ساکن سیدنی استرالیا می باشم. بزرگترین آرمانم، رهائی کشورم از بند اسارت و آزادی مردم ایران و رسیدن به پای صندوق های رأی و انتخابات آزاد است تا مردم بتوانند به گونه ای که می خواهند نوع نظام آینده کشوررا انتخاب نمایند. از دیدن زندگی روزمره ی مردم کشورم، بسیار رنج می برم زندانیان عقیدتی سیاسی، کودکان کار، نابرابری های اجتماعی، تفاوت و نابرابری بین زن و مرد و بسیاری از موارد دیگر که قابل تحمل نمی باشند. از ابتدای پیدایش جمهوری اسلامی همیشه این مصائب و مشکلات را میدیدم در نتیجه برآن شدم که همانند دیگر هموطنان بفکر چاره ی برای نجات کشورم باشم و تا انجائی که برایم مقدور است و در توان دارم برای رهائی کشورم کوشش نمایم. همواره از جریانها و رسانه های مردمی که بر علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت داشته اند حمایت نموده ام. افتخار دارم که یکی از بنیانگزاران جنبش کورش در سیدنی هستم که در طی چندین سال فعالیت سیاسی و فرهنگی، جنبش کورش مورد حمایت و اطمینان عده ای از ایرانیان مقیم سیدنی می باشد که توانسته ایم جلسات، گردهمائی و تظاهرات بسیاری را بر علیه نظام اشغالگر ملاها هماهنگی نمائیم. در طی این سالها بعنوان یک فعال سیاسی تصمیم گرفتم با گروها و سایر تشکلات سیاسی وارد گفتگو و همکاری شوم و با کمک سایر افراد مستقل، گروهها و جریانات مختلف سیاسی نشست هائی را برای اتحاد و همبستگی تشکیل دهیم که این جلسات به صورت حضوری و مجازی تا امروز ادامه دارد. همچنین افتخار همکاری و عضویت در کمیته موقت هماهنگی برای تشکیل شورای ملی ایران در کارگروه رایزنی، تبلیغات و رسانه را بعهده داشته ام و بعد از آن هم در شورای عالی و کمیسیونهای آن، تا هم کنون مشغول انجام وظیفه می باشم. سعی می کنم در کارهایم جدی و مصمم باشم و معتقدم که باید با دیگران همواره صادق باشم. برای رسیدن به موفقیت و پیروزی. کار امروز را نبایستی برای فردا گذاشت مخصوصا اگر در ارتباط با کشورم باشد.